van Bureau Geluid NL, Bureau Bouw NL, New Instruments, Bureau Geluid Kalibratie Laboratorium,
Bureau Geluid Calibration Laboratory, BG Kalibratie Laboratorium, BG Calibration Laboratory (versie januari 2017)

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Koper: De wederpartij van BGB, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, waaraan BGB zaken verkoopt en levert, alsmede waaraan BGB in voorkomend geval ook diensten verricht etc. De koper kan ook een consument zijn, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen BGB en koper.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Op iedere overeenkomst van opdracht waarbij Bureau Geluid NL, Bureau Bouw NL, New Instruments, Bureau Geluid Kalibratie Laboratorium, Bureau Geluid Calibration Laboratory, BG Kalibratie Laboratorium of BG Calibration Laboratory (hierna: "BGB") opdrachtnemer is (hierna: "de koper") zijn algemene voorwaarden van toepassing. Hierbij wordt een onderscheidt gemaakt in het leveren van adviesdiensten en het leveren van goederen en het uitvoeren van kalibraties.

2.2. Algemene voorwaarden bij de levering van meet- en adviesdiensten: Op de levering van meet- en adviesdiensten zijn van toepassing de voorwaarden volgens de DNR 2011, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.3. Algemene voorwaarden bij het leveren van goederen en het uitvoeren van kalibraties: Op de levering van goederen en het uitvoeren van kalibraties zijn de hieronder opgenomen voorwaarden van artikelen 2.4 tot en met 19 van toepassing, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.4. De toepassing van enige Algemene Voorwaarden van de koper wordt door BGB nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1. Ieder door BGB gedaan aanbod is vrijblijvend met een maximale geldigheid van 30 dagen, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een andere termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

3.2. Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door koper verstrekte informatie, waarbij BGB mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De koper staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.

3.3. De overeenkomst tussen BGB en koper komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:

a) hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door BGB gedaan aanbod door de koper uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk of op elektronische wijze zoals bijvoorbeeld e-mail en ongewijzigd is aanvaard;

b) hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop BGB de aan de koper toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;

c) hetzij, op het moment waarop BGB op verzoek van de koper met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt;

d) hetzij door middel van een bestelling in de webshop van BGB.

Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip tot stand is gekomen.

3.4. Alle gebruikte afbeeldingen en produktgegevens op websites, in documentaties en offertes zijn slechts ter indicatie en zijn bedoeld om een algemeen beeld te geven van een produkt. Geleverde produkten kunnen afwijken van hetgeen in de afbeeldingen en produktgegevens wordt weergegeven.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1. BGB zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat en staat niet in voor resultaten als gevolg van het gebruik van de verkochte middelen, bijvoorbeeld de resultaten van uitgevoerde metingen.

4.2. De door BGB opgegeven termijnen zijn steeds richttermijnen en gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen verplicht BGB niet tot enige schadevergoeding en geeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van BGB.

4.3. In geval van niet tijdige levering dient BGB in gebreke te worden gesteld door de koper, alvorens in verzuim te kunnen geraken.

4.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BGB het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, bijvoorbeeld kalibratie, transport en verzending.

4.5. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BGB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BGB worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BGB zijn verstrekt, heeft BGB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te beëindigen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

Artikel 5: Levering

5.1. Levering geschiedt af fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.2. De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat BGB deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

5.3. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is BGB gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de koper.

5.4. De transportkosten en transportrisico zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of aangegeven in bijvoorbeeld de webshop of in de offerte. Bij een uitzonderlijk omvangrijk transport (dit ter beoordeling aan BGB), dan wel zendingen naar het buitenland, zijn de transportkosten altijd voor rekening van de koper.

5.5. Het risico van de zaken gaat op de koper over op het tijdstip waarop de goederen worden verzonden en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de koper of van een door de koper aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 6: Prijs en kosten

6.1. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of overeengekomen.

6.2. BGB is gerechtigd tot verhoging van deze prijs, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

6.3. Voorts is BGB gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of andere kosten zijn gestegen.

Artikel 7: Betaling

7.1. Betaling dient voorafgaande aan de levering te geschieden of via rembours of, ter beoordeling door BGB, binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door BGB aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder dat aftrek, korting of verrekening is toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Bovengenoemde termijn van 14 dagen kan door BGB worden aangepast in een offerte.

7.2. Indien de koper in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen (of door BGB aangepaste termijn) dan is de koper van rechtswege in verzuim. De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbaar bedrag de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met drie (3) %, alsmede de buitengerechtelijke kosten berekend op vijftien procent (15%) van de hoofdsom alsmede daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

7.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van BGB op de koper onmiddellijk opeisbaar.

7.4. BGB heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. BGB kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. BGB kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7.5. BGB is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan de koper stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met BGB gesloten overeenkomsten volledig is voldaan. BGB is in dit geval ook gerechtigd volgende zaken uitsluitend onder rembours te verzenden.

7.6. BGB is te allen tijde gerechtigd te bepalen dat de koper een door BGB vast te stellen voorschot voldoet, voordat BGB met de uitvoering van de opdracht aanvangt.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle door BGB geleverde zaken blijven eigendom van BGB totdat de koper alle verplichtingen uit alle met BGB gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van BGB.

8.2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht BGB zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

8.4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings - en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

8.5. Door BGB geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In geval van doorverkoop verplicht de koper zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren.

8.6. Voor het geval dat BGB zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan BGB of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BGB zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 9: Incassokosten

9.1. Alle in redelijkheid door BGB in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de koper van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de koper.

9.2. De koper is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 10: Onderzoek, reclames

10.1. Klachten dienen door de koper binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan BGB. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat BGB in staat is adequaat te reageren.

10.2. Indien een klacht gegrond is, is BGB bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product opnieuw te leveren, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde prijs te restitueren, hetzij het product terug te nemen, zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.

10.3. In geval van terugname van het product wordt de aanschafprijs gerestitueerd minus een bedrag van 25% voor kosten in verband met herkalibratie, herverpakking, heropslag en administratie met een minimumbedrag van € 250,- exclusief BTW.

10.4. De kosten voor retourzendingen en reparaties zijn voor rekening en risico van de koper.

10.5. Indien de koper niet binnen de in artikel 10.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

10.6. In geval de koper een consument is, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, en de aankoop heeft plaatsgevonden via de webshop van BGB is de Wet Kopen op Afstand van toepassing.

Artikel 11: Vervaltermijn

11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is de koper gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat BGB de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 10.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan BGB kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens BGB voldoet, indien de koper in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien de koper surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van de koper wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van de koper wordt gelegd, dan wel indien de koper onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft BGB het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens de koper op te schorten dan wel de overeenkomst met de koper, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van BGB, waaronder die tot schadevergoeding.

Artikel 13: Garantie en Aansprakelijkheid

13.1. Indien BGB aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2. De aansprakelijkheid van BGB voor schade van de koper, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag, dat door BGB aan de koper in rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De eventueel door BGB aan de koper verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van BGB in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van BGB. Onder BGB zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

13.3. BGB is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de koper niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 3.3 voortvloeiende informatieverplichting, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van BGB.

13.4. BGB is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door de koper bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van BGB.

13.5. BGB is steeds bevoegd de schade van de koper zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de koper alle medewerking zal verlenen.

13.6. De koper is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.

13.7. BGB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van BGB.

13.8. BGB is nimmer aansprakelijk voor het bereiken van een bepaald resultaat en staat niet in voor resultaten als gevolg van het gebruik van de verkochte middelen, uitgevoerde metingen of uitgevoerde kalibraties.

13.9. BGB conformeert zich aan de garantievoorwaarden en termijnen van de door haar vertegenwoordigde fabrikanten. Gedurende de garantieperiode zal BGB niet of slecht functionerende goederen gratis repareren danwel vervangen; dit ter beoordeling van BGB. De garantie is uitsluitend van toepassing op niet door gebruikersfouten ontstane storingen.

13.10. Goederen die al dan niet onder garantie voor onderzoek of reparatie of kalibratie naar en/of van BGB of fabrikanten worden gezonden dienen door de koper verzekerd te zijn of worden. Verzendkosten zijn voor rekening van de koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 14: Vrijwaringen

14.1. De koper vrijwaart BGB voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14.2. De koper vrijwaart BGB voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door BGB uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover BGB daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 13 niet jegens de koper aansprakelijk is.

Artikel 15: Overmacht

15.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BGB geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BGB niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van BGB worden daaronder begrepen.

15.3. In geval van overmacht kan de koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

15.4. Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft de koper het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan BGB te worden betaald met inachtneming van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Uitsluitend de terzake bevoegde Rechter binnen het Arrondissement Maastricht is bevoegd van geschillen, voortvloeiende uit enige overeenkomst van opdracht tussen BGB en de koper, kennis te nemen.

16.2. Alle rechtsverhoudingen tussen BGB en de koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17: Geheimhouding

17.1. De koper is behoudens voorzover bij of krachtens de wet anders bepaald, gehouden tot geheimhouding van hetgeen hem bij de uitvoering van de opdracht ter kennis is gekomen of waarvan hij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat geheimhouding noodzakelijk is.

17.2. Indien naar het oordeel van BGB op grond van de resultaten van een onderzoek misverstanden bij derden dreigen of gevaar is te duchten voor personen of de volksgezondheid, ontheft dit BGB van zijn geheimhoudingsplicht ten opzichte van betrokken personen of de betreffende autoriteiten. BGB stelt de koper van de openbaarmaking in kennis.

Artikel 18: Beschikkings- en auteursrechten

18.1. Onverminderd de bepalingen van de Auteurswet en behoudens het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden, heeft de koper het uitsluitende beschikkingsrecht over de binnen het kader van de overeenkomst aan hem uitgebrachte rapporten, adviezen etc. van BGB.

18.2. Uitgebrachte rapporten mogen door de koper slechts woordelijk, in hun geheel en met vermelding van de naam van BGB als auteur worden gepubliceerd. Publiceren in andere vorm is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van BGB.

18.3. Het gebruik van het resultaat van de overeenkomst, alsmede het gebruik van de naam van BGB voor commerciële doeleinden, alsmede het gebruik van alle berekeningen en gegevens welke tot resultaat van de overeenkomst hebben geleidt, is slechts toegestaan na afzonderlijke schriftelijke toestemming van BGB.

18.4. BGB is nimmer verplicht inzage te geven in berekeningen en gegevens welke tot resultaat van de overeenkomst hebben geleidt.

Artikel 19: Vindplaats

19.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.

19.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.