van Bureau Geluid NL, Bureau Bouw NL, New Instruments, Bureau Geluid Kalibratie Laboratorium, Bureau Geluid Calibration Laboratory, BG Kalibratie Laboratorium, BG Calibration Laboratory; hierna te noemen Bureau Geluid.

1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
• Bureau Geluid: Bureau Geluid NL, Bureau Bouw NL, New Instruments, Bureau Geluid Kalibratie Laboratorium, Bureau Geluid Calibration Laboratory, BG Kalibratie Laboratorium of BG Calibration Laboratory
• Opdrachtnemer: degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar deze voorwaarden verwijst;
• Opdrachtgever (ook zijnde de koper van een product): degene, natuurlijk- of rechtspersoon, tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht
• Overeenkomst of opdracht: de overeenkomst tussen Bureau Geluid en de opdrachtgever;
• Schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze.

2. Toepasselijkheid
2.1. Op iedere overeenkomst van opdracht waarbij Bureau Geluid opdrachtnemer is, zijn algemene voorwaarden van toepassing. Hierbij wordt een onderscheidt gemaakt in het leveren van adviesdiensten, het leveren van producten en het uitvoeren van kalibraties.
2.2. Algemene voorwaarden bij de levering van meet- en adviesdiensten:
op de levering van meet- en adviesdiensten zijn van toepassing de voorwaarden volgens de DNR 2011, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.3. Algemene voorwaarden bij het leveren van producten en het uitvoeren van kalibraties:
op de levering van producten en het uitvoeren van kalibraties zijn de hieronder opgenomen voorwaarden van artikelen 2.4 tot en met 19 van toepassing, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.4. De toepassing van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Bureau Geluid nadrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
3.1. Ieder door Bureau Geluid gedaan aanbod is vrijblijvend met een maximale geldigheid van 30 dagen, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een andere termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
3.2. Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Bureau Geluid mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.
3.3. De overeenkomst tussen Bureau Geluid en opdrachtgever komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:
- hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door Bureau Geluid gedaan aanbod door de opdrachtgever uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
- hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop Bureau Geluid de aan de opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;
- hetzij, op het moment waarop Bureau Geluid op verzoek van de opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt;
- hetzij door middel van een bestelling in de webshop van Bureau Geluid. Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip tot stand is gekomen.
3.4. Alle gebruikte afbeeldingen en productgegevens op websites, in documentaties en offertes zijn slechts ter indicatie en zijn bedoeld om een algemeen beeld te geven van een product. Geleverde producten kunnen afwijken van hetgeen in de afbeeldingen en productgegevens wordt weergegeven.

4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1. Bureau Geluid zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat en staat niet in voor resultaten als gevolg van het gebruik van de verkochte middelen. Bijvoorbeeld: de resultaten van uitgevoerde metingen of kalibraties.
4.2. De door Bureau Geluid opgegeven termijnen zijn steeds richttermijnen en gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen verplicht Bureau Geluid niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Bureau Geluid.
4.3. In geval van niet tijdige levering of afronding van de opdracht dient Bureau Geluid in gebreke te worden gesteld door de opdrachtgever, alvorens in verzuim te kunnen geraken.
4.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bureau Geluid het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bijvoorbeeld: transport en verzending.
4.5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bureau Geluid aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bureau Geluid worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bureau Geluid zijn verstrekt, heeft Bureau Geluid het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te beëindigen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Levering
5.1. Levering geschiedt af fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.2. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Bureau Geluid deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
5.3. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Bureau Geluid gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5.4. De transportkosten en transportrisico zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of aangegeven in bijvoorbeeld de webshop of in de offerte. Bij een uitzonderlijk omvangrijk transport (dit ter beoordeling aan Bureau Geluid), dan wel zendingen naar het buitenland, zijn de transportkosten altijd voor rekening van de opdrachtgever
5.5. Het risico van de zaken gaat op de opdrachtgever over op het tijdstip waarop de goederen worden verzonden en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

6. Prijs en kosten
6.1. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of overeengekomen.
6.2. Bureau Geluid is gerechtigd tot verhoging van deze prijs, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
6.3. Voorts is Bureau Geluid gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of andere kosten zijn gestegen.

7. Betaling
7.1. Betaling dient voorafgaande aan de levering te geschieden of via rembours of, ter beoordeling door Bureau Geluid, binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Bureau Geluid aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder dat aftrek, korting of verrekening is toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Bovengenoemde termijn van 14 dagen kan door Bureau Geluid worden aangepast in een offerte.
7.2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen (of door Bureau Geluid aangepaste termijn) dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbaar bedrag de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met drie procent (3%), alsmede de buitengerechtelijke kosten berekend op vijftien procent (15%) van de hoofdsom alsmede daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.
7.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Bureau Geluid op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7.4. Bureau Geluid heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Bureau Geluid kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Bureau Geluid kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7.5. Bureau Geluid is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan de opdrachtgever stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met Bureau Geluid gesloten overeenkomsten volledig is voldaan. Bureau Geluid is in dit geval ook gerechtigd volgende zaken uitsluitend onder rembours te verzenden.
7.6. Bureau Geluid is te allen tijde gerechtigd te bepalen dat de opdrachtgever een door Bureau Geluid vast te stellen voorschot voldoet, voordat Bureau Geluid met de uitvoering van de opdracht aanvangt.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. Alle door Bureau Geluid geleverde zaken blijven eigendom van Bureau Geluid totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Bureau Geluid gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van Bureau Geluid.
8.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Bureau Geluid zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
8.4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
8.5. Door Bureau Geluid geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In geval van doorverkoop verplicht de opdrachtgever zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren.
8.6. Voor het geval dat Bureau Geluid zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Bureau Geluid of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bureau Geluid zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

9. Incassokosten
9.1. Alle in redelijkheid door Bureau Geluid in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
9.2. De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

10. Onderzoek, reclames
10.1. Klachten dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Bureau Geluid. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Bureau Geluid in staat is adequaat te reageren.
10.2. Indien een klacht gegrond is, is Bureau Geluid bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product opnieuw te leveren of in geval van een kalibratieopdracht een herkalibratie uit te voeren, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde prijs te restitueren, hetzij het product terug te nemen, zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.
10.3. In geval van terugname van het product wordt de aanschafprijs gerestitueerd minus een bedrag van 25% voor kosten in verband met herkalibratie, herverpakking, heropslag en administratie met een minimumbedrag van € 250,- exclusief BTW.
10.4. De kosten voor retourzendingen en reparaties zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
10.5. Indien de opdrachtgever niet binnen de in artikel 10.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.
10.6. In geval de opdrachtgever een consument is, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, en de aankoop heeft plaatsgevonden via de webshop van Bureau Geluid is de Wet Kopen op Afstand van toepassing.

11. Vervaltermijn
11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is de opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Bureau Geluid de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks - tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 10.1 is gebeurd - onverwijld schriftelijk aan Bureau Geluid kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

12. Opschorting en ontbinding
12.1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens Bureau Geluid voldoet, indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van de opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van de opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien de opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft v het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met de opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Bureau Geluid, waaronder die tot schadevergoeding.

13. Garantie en Aansprakelijkheid
13.1. Indien Bureau Geluid aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
13.2. De aansprakelijkheid van Bureau Geluid voor schade van de opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag, dat door Bureau Geluid aan de opdrachtgever in rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De eventueel door Bureau Geluid aan de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Bureau Geluid in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Bureau Geluid. Onder Bureau Geluid zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
13.3. Bureau Geluid is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 4.5 voortvloeiende informatieverplichting, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van Bureau Geluid.
13.4. Bureau Geluid is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Bureau Geluid.
13.5. Bureau Geluid is steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
13.6. De opdrachtgever is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.
13.7. Bureau Geluid is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Bureau Geluid.
13.8. Bureau Geluid is nimmer aansprakelijk voor het bereiken van een bepaald resultaat en staat niet in voor resultaten als gevolg van het gebruik van de verkochte middelen, uitgevoerde metingen of uitgevoerde kalibraties.
13.9. Bureau Geluid conformeert zich aan de garantievoorwaarden en termijnen van de door haar vertegenwoordigde fabrikanten. Gedurende de garantieperiode zal Bureau Geluid niet of slecht functionerende goederen gratis repareren dan wel vervangen; dit ter beoordeling van Bureau Geluid. De garantie is uitsluitend van toepassing op niet door gebruikersfouten ontstane storingen.
13.10. Goederen die al dan niet onder garantie voor onderzoek of reparatie of kalibratie naar en/of van Bureau Geluid of fabrikanten worden gezonden dienen door de opdrachtgever verzekerd te zijn of worden. Verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen

14. Vrijwaringen
14.1. De opdrachtgever vrijwaart Bureau Geluid voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
14.2. De opdrachtgever vrijwaart Bureau Geluid voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Bureau Geluid uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Bureau Geluid daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 13 niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk is.

15. Overmacht
15.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
15.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bureau Geluid geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bureau Geluid niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Bureau Geluid worden daaronder begrepen.
15.3. In geval van overmacht kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
15.4. Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft de opdrachtgever het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan Bureau Geluid te worden betaald met inachtneming van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1. Uitsluitend de ter zake bevoegde rechter binnen het Arrondissement Maastricht is bevoegd van geschillen, voortvloeiende uit enige overeenkomst van opdracht tussen Bureau Geluid en de opdrachtgever, kennis te nemen.
16.2. Alle rechtsverhoudingen tussen Bureau Geluid en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

17. Geheimhouding, vertrouwelijkheid
17.1. Bureau Geluid is behoudens voor zover bij of krachtens de wet anders bepaald, gehouden tot geheimhouding van hetgeen hem bij de uitvoering van de opdracht ter kennis is gekomen of waarvan hij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat geheimhouding noodzakelijk is.
17.2. Indien naar het oordeel van Bureau Geluid op grond van de resultaten van een onderzoek misverstanden bij derden dreigen of gevaar is te duchten voor personen of de volksgezondheid, ontheft dit Bureau Geluid van zijn geheimhoudingsplicht ten opzichte van betrokken personen of de betreffende autoriteiten. Bureau Geluid stelt de opdrachtgever van de openbaarmaking in kennis.
17.3. De opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van een opdracht ter kennis komt omtrent Bureau Geluid en de werkwijze van Bureau Geluid in de ruimste zin.

18. Beschikkings- en auteursrechten
18.1. Onverminderd de bepalingen van de Auteurswet en behoudens het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden, heeft de opdrachtgever het uitsluitende beschikkingsrecht over de binnen het kader van de overeenkomst aan hem uitgebrachte rapporten, adviezen etc. van Bureau Geluid.
18.2. Uitgebrachte rapporten mogen door de opdrachtgever slechts woordelijk, in hun geheel en met vermelding van de naam van Bureau Geluid als auteur worden gepubliceerd. Publiceren in andere vorm is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Bureau Geluid.
18.3. Het gebruik van het resultaat van de overeenkomst, alsmede het gebruik van de naam van Bureau Geluid voor commerciële doeleinden, alsmede het gebruik van alle berekeningen en gegevens welke tot resultaat van de overeenkomst hebben geleidt, is slechts toegestaan na afzonderlijke schriftelijke toestemming van Bureau Geluid.
18.4. Bureau Geluid is nimmer verplicht inzage te geven in berekeningen en gegevens welke tot resultaat van de overeenkomst hebben geleidt.

19. Slotbepaling
19.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.
19.2. Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage bij Bureau Geluid en zijn aldaar op aanvraag verkrijgbaar.
19.3. Deze algemene voorwaarden zijn deelbaar en als enig deel ervan om welke reden dan ook ongeldig mocht zijn of anderszins geen werking mocht hebben, blijft het overige deel van deze voorwaarden volledig van kracht. Het ongeldige deel van deze voorwaarden wordt geacht te zijn vervangen door bepalingen die zoveel als mogelijk en toegestaan dezelfde werking hebben als het ongeldige deel.
19.4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.